REGULAMIN SKLEPU
1. Postanowienia ogólne

2. Informacje o produktach

3. Warunki składania i realizacji zamówień

4. Modyfikacje zamówienia

5. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

6. Realizacja zamówień

7. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

8. Warunki gwarancji

9. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

10. Zwrot należności Klientom

11. Dane osobowe

12. Reklamacje

13. Postanowienia końcoweSklep internetowy ateliertesoro.pl jest prowadzony przez:

Sklep internetowy ateliertesoro jest prowadzony przez: Anastasiia Tafintseva Atelier

Tesorosi z siedzibą we Wrocławiu (50-441), ul. Tadeusza Kosciuszka 108A/30, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8982244698, REGON.SŁOWNICZEK:

BOK – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem ateliertesoro.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy ateliertesoro.pl – prowadzony przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową ateliertesoro.pl.

Specyfikacja – wytyczne klienta na podstawie których wykonywany jest zamówiony produkt, w szczególności rodzaju i koloru tkanin użytych do stworzenia produktu oraz wymiarów osoby, dla której ten produkt jest tworzony.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy regulamin określa:

warunki składania zamówień na produkty oferowane przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva i dostępne w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego ateliertesoro.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.§2. INFORMACJE O PRODUKTACH1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl:

zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;

nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazana będzie pod czas potwierdzenia zamówienia przez rozmowę z Expertem.

3. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

4. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§3. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym ateliertesoro.pl produkty są produktami wykonywanymi na zamówienie według Specyfikacji dostarczonej przez klienta. Specyfikacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania produktu. Slep internetowy przed realizacją zamówienia każdorazowo uzgodni z Klientem szczegóły specyfikacji.

3. W przypadku, gdy istnieje uzasadniona konieczność, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva zamówienia złożonego przez Klienta.

6. W celu realizacji zamówienia szycia na miarę, Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia Specyfikacji. Do stworzenia specyfikacji na adres mailowy klienta podany podczas rejestracji lub składania zamówienia zostanie wysłany formularz Specyfikacji wraz z instrukcją jak naley go wypełnić:

W celu poprawnego wypełnienia formularza, Klient ma prawo zasięgnąć porady i pomocy BOK.

Sklep internetowy ateliertesoro.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykonanie pomiarów oraz wypełnienie formularza Specyfikacji przez Klienta.

Klient po wypełnieniu formularza Specyfikacji dostarczy formularz osobiście, pocztą lub za pomocą emaila na email Sklepu Internetowego.

7. Jeżeli formularz Specyfikacji wypełniony przez klienta został uzgodniony i dostarczony do Sklepu Internetowego i realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva.

9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva może zaproponować Klientowi :

anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

10. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva), Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 12 niniejszego regulaminu.

11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 niniejszego regulaminu.

13. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.§4. MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana, zwrot płatności (w całości bądź w danym wypadku – w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 niniejszego regulaminu.

2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva) lub zmiany danych na fakturze do momentu wysłania zamówienia, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w BOK.

3. Zmian w zamówieniu można dokonywać osobiście, telefonicznie lub za pomocą maila.

4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do BOK.

§5. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl są opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).

2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

3. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są ustalone w trakcie składania zamówienia.

4. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva

5. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.§6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.§7. RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁ RĘKOJMI1. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową lub Specyfikacją Klienta. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 10 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, reklamację z tytułu rękojmi (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

W przypadku, gdy produkt odebrany został w Salonie do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva, reklamacje należy składać w tym Salonie do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva, w którym nastąpił odbiór tego produktu lub stosownie do postanowień lit. a powyżej.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usuni do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva za nabycie danego produktu.

§8. WARUNKI GWARANCJI1. Produkty sprzedawane przez do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z BOK.

2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;

korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 niniejszego regulaminu.

§9. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY1. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu jeśli zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, po uzgodnieniu Specyfikacji:

kontaktując się z BOK;

2. Ze względu na to, że produkty sprzedawane w sklepie są produktami wykonywanymi na indywidualne zamówienie według Specyfikacji Klienta, po przyjęciu zamówienia do realizacji (po uzgodnieniu z Klientem Specyfikacji) Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§10. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM1. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu, Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

3. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności (np. za pomocą karty płatniczej i przelewu bankowego) to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva należytej staranności prawidłową realizację płatności.

6. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Salonie Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva, a zamówienie:

zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

§11. DANE OSOBOWE1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl), przetwarzane są przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva z siedzibą we Wrocławiu (50-441), ul. Tadeusza Kosciuszka 108A/30 (administrator danych).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva, które wymagają podania danych osobowych. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie od BOK.

4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl poświęconej polityce prywatności.

§12. REKLAMACJE1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva:

pisemnie na adres siedziby Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja", przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

za pośrednictwem e-maila na adres: wrozka@ateliertesoro.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja", przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

za pośrednictwem BOK.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości
e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 10 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva.

4. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.

6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy ateliertesoro.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy ateliertesoro.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

9. Językiem umów zawieranych z Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva jest język polski.

10. Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl;

zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

przeciwdziałanie nadużyciom;

poprawa obsługi Klientów;

zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ateliertesoro.pl

11. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl. O zmianie regulamin Atelier Tesorosi Anastasiia Tafintseva poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.

12. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym ateliertesoro.pl (nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

13. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.